CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnam education

Hai nghiên cứu gần đây chỉ ra những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong các lĩnh vực STEM và tác động đến sự thay đổi nhận thức của các thầy cô về giáo dục STEM.
Từ 1980 đến 1990, phương pháp dạy EFL (English as a Foreign Language) tại Việt Nam được phân hóa mạnh mẽ bởi chính trị của từng vùng miền. Dưới tác động này, quá trình phổ cập ngoại ngữ Anh đã chịu tác động ảnh hưởng theo chiều hướng nào?
Xin giới thiệu một đánh giá gọn gàng nhưng sâu sắc trên tạp chí Nature (1978) về quá trình tái thiết nền khoa học tại Việt Nam.
Môi trường giáo dục hiện nay đặt nặng tính cạnh tranh và có khuynh hướng tân tự do. Vì thế, các giáo viên cũng có nhiều phản ứng khác nhau trước các chính sách cải cách ồ ạt và thiếu hệ thống từ cấp trên. Nghiên cứu đã điều tra một trường tại Việt Nam đã áp dụng phương thức bài học vì cộng đồng học tập (Lesson study for learning community—LSLC).