CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnam tourism

Ngành du lịch khách sạn có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên dù là một trong những ngành có yêu cầu cao về lao động nhưng hệ thống đào tạo hỗ trợ vẫn còn đang phát triển. Nghiên cứu mới đã đi sâu vào các vấn đề của giáo dục đại học chuyên ngành khách sạn du lịch tại Việt Nam.
Hai tác giả đến từ Úc đã sử dụng mô hình hệ thống động (dynamic system modelling) để thay thế thử nghiệm cho mô hình sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai truyền thống
Mối quan hệ giữa hình thức sở hữu và kênh phân phối ở các khách sạn hạng sang tại Việt Nam