CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnamese art market

Tác giả Vũ Hoàng Giang, từng có thời gian làm việc tại nhà đấu giá Chọn's, Hà Nội, giới thiệu nghiên cứu về thực trạng tranh giả ở Việt Nam.