CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnam's economy

Bài nghiên cứu mới về tác động đối với thu nhập hộ gia đình của việc chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ tại các tỉnh vùng miền núi phía bắc Việt Nam.
Nghiên cứu mới dự báo về ảnh hưởng của các hiệp định thương mại như TPP, EVFTA hay RTAs đến Việt Nam