CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.74

Ví dụ về thế nào là một công bố quốc tế được chỉ mục “vào CSDL ấn phẩm khoa học Scopus”.
tags: Scopus , vm.2341 , vm.2342
Nghiên cứu mới điều tra về trầm cảm ở các sinh viên quốc tế và nội địa tại Nhật Bản.
Thi thoảng, vẫn có bạn nghiên cứu trẻ hỏi: Vậy “vào ISI Web of Science” là thế nào? Câu trả lời rất đơn giản dưới đây.
Hai nghiên cứu mới về năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.
Nghiên cứu mới tìm hiểu cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại, và gợi ý của nó đến sự phát triển bền vững.