CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.1

Nghiên cứu mới điều tra về mức độ thỏa mãn công việc tại các doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.
Với việc phân tích một lượng dữ liệu dọc (longitudinal data) về các doanh nghiệp tại Việt Nam trong khoảng 2005-2015, các tác giả đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả (causal impact) của vốn xã hội lên sự vận hành của các doanh nghiệp.