CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.124

Nghiên cứu mới của hai tác giả Trần Thị Lý và Trần Lê Hữu Nghĩa về vai trò, thách thức và động lực của người lãnh đạo các trường đại học trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục.
Nghiên cứu mới về những tác động đến khả năng được tuyển dụng và triển vọng nghề nghiệp của sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình tiên tiến tại các trường đại học ở Việt Nam.
Đánh giá kết quả và giá trị đạt được của thực tập đối với sinh viên ngành du lịch tại Việt Nam: công bố quốc tế mới của Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang).
Hai tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang) công bố một phương pháp mới để đo lường kết quả đầu ra của thực tập sinh.