CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2001

Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia đã giới thiệu một khung đánh giá chất lượng chương trình đào tạo mới phù hợp hơn với môi trường Việt Nam trên tạp chí International Review of Education.