CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2038

Nghiên cứu định tính về các tác động kinh tế, xã hội, và môi trường của việc khai thác mỏ tại một số cộng đồng khai thác và không khai thác mỏ tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.