CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2431

Nghiên cứu mới của tác giả Đỗ Mạnh Hoàng và các cộng sự về nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trên tạp chí Corporate Social Responsibility and Environmental Management.