CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2432

Nghiên cứu mới sử dụng phương pháp tham số và phi tham số tìm hiểu tác động của tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em ở Việt Nam.
Nghiên cứu xác định và hỗ trợ trẻ em học chậm môn Toán tại các trường tiểu học ở Việt Nam.
Nghiên cứu mới của nhóm tác giả tại Việt Nam thăm dò tính khả thi của việc sử dụng mobile learning/M-learning (học tập qua thiết bị di động) tự học Toán của học sinh trung học phổ thông