CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2443

SSHPA trò chuyện với tác giả Phạm Quang Hưng về nghiên cứu mới, động lực để làm việc và định hướng tương lai của một nhà nghiên cứu trẻ.
Nghiên cứu mới đánh giá thuyết thị trường thích nghi dựa trên dẫn chứng từ thị trường chứng khoán Việt Nam.