CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2486

Nghiên cứu mới về thực trạng liên kết đại học – công nghiệp ở Việt Nam, những động lực và hạn chế của hoạt động liên kết trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tri thức.