CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2833

Nghiên cứu mới của tác giả Khúc Văn Quý và các cộng sự chỉ ra các tác động từ việc sử dụng đất được thu hồi trên quy mô lớn có thể vượt xa giới hạn về thời gian, không gian và cường độ.