CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.297

Nghiên cứu mới phỏng vấn 16 nhà báo Việt Nam về khả năng lãnh đạo của người phụ nữ và cách thức đưa tin, đăng bài về các nữ lãnh đạo Việt Nam.
Nghiên cứu về nhận thức, hành vi đi quá tốc độ của giới trẻ, và vai trò của marketing xã hội trong việc thay đổi nhận thức về an toàn giao thông được dẫn dắt bởi tác giả Dương Trọng Huệ (University of Georgia, Hoa Kỳ).
Giới trẻ không thật sự quan tâm đến yếu tố môi trường khi tính thể hiện là yếu tố tiên quyết trong mua sắm.