CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.4

Nghiên cứu mới tìm hiểu những hậu quả khắc nghiệt kéo dài của chiến tranh đối với thương tật, cần có nhiều sự chú ý hơn tới vấn đề này.
Nghiên cứu mới tìm hiểu hiệu quả thực tế của quản trị và hành chính công tốt tới phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo trong bối cảnh Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong – MDRI, Hà Nội công bố nghiên cứu mới điều tra về vấn đề giới tính trong lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua góc nhìn từ hạn chế trong vay vốn
Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.
Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.