CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.4

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong – MDRI, Hà Nội công bố nghiên cứu mới điều tra về vấn đề giới tính trong lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua góc nhìn từ hạn chế trong vay vốn
Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.
Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.