CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.5

Nghiên cứu mới tìm hiểu về sự phân biệt giới tính ở những người cao tuổi bị khuyết tật chức năng tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới tìm hiểu hiệu quả thực tế của quản trị và hành chính công tốt tới phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo trong bối cảnh Việt Nam.
Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.