CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.697

Nghiên cứu mới với sự tham gia của các tác giả đến từ trường Đại học Thương Mại tìm hiểu về mức độ chủ động và động lực các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thực hiện chiến lược môi trường.
Tác giả Nguyễn Thế Ninh (vm.697) mời các nhà nghiên cứu đóng góp ý tưởng, bài viết cho hai số chuyên đề về bền vững trong thị trường trên tạp chí Journal of Consumer Behaviour [2017 JIF = 1.659; CiteScore = 1.98] và Sustainability [2017 JIF = 2.075; CiteScore = 2.37].
Nghiên cứu mới đánh giá phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm hữu cơ và phong cách sống liên quan đến thực phẩm tại Việt Nam
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Thương Mại có năng suất nghiên cứu đang lên nhanh trong hai năm gần đây.
Truyền thông hiện nay hướng đến các xu hướng lành mạnh như tập gym hay tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ xanh và sạch. Nghiên cứu mới của nhóm Green Consumption Research Group đã đánh giá về hành vi tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm hữu cơ ở giới trẻ.