CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.76

Nghiên cứu về ảnh hưởng của đất rừng đến thu nhập, sự nghèo đói, và bất bình đẳng trong thu nhập của các hộ gia đình ở khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam.
Nghiên cứu mới đánh giá ảnh hưởng của nhiều nguồn thu nhập đến bất bình đẳng thu nhập giữa các dân tộc tại Việt Nam.
Sử dụng bộ dữ liệu 450 bảng trả lời của những người sống tại nhà riêng của họ ở khu vực thành thị tại Hà Nội, nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa sự hài lòng của người mua nhà với các yếu tố như thu nhập, học vấn, vay mua và các tiêu chí thiết kế, chất lượng xây dựng,...
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Tài chính công bố các kết quả về ảnh hưởng của gia tăng cạnh tranh trong nhập khẩu và việc làm.
Nghiên cứu mới về lợi tức đầu tư vào giáo dục đặt ra dấu hỏi về tình trạng của lực lượng lao động trên đại học.