CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.951

Nghiên cứu chỉ ra sự tương quan giữa các nguồn kiến thức (nội bộ, cộng tác, và khu vực) với sự đổi mới trong các công ty tư nhân phi nông nghiệp tại Việt Nam.