CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vocational education and training

Nghiên cứu về cách sử dụng thích hợp các phương pháp tiếp cận nước ngoài để ngành giáo dục đào tạo nghề tại Việt Nam phát triển và chuyển đổi bền vững.