CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Wiley

Open Access, Plan S, thỏa thuận đàm phán giữa các nhà khoa học và các nhà xuất bản. Khoa học thế giới đang chuyển mình hướng đến những sự thay đổi quan trọng cho tương lai.